REKLAMACIJE, SAOBRAZNOST I GARANCIJA

Poštovani potrošači, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Agro apoteka odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost Agro apoteke ne postoji ako isporučena roba:
odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
Izuzetno, ukoliko ste prilikom kupovine obavešteni o kraćem roku odgovornosti za saobraznost (polovna roba), period odgovornosti za nesaobraznost je godinu dana.
Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.
Za robu za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Agro apoteka nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Postupak reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata.
U svakom našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošač može obratiti i izjaviti reklamaciju.
Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda robuj u bilo kom maloprodajnom objektu.Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćenu radnju.

VAŽNA NAPOMENA: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže ili registracija na sajtu.
Prilikom izjavljivanja reklamacije u toku perioda odgovornosti za nesaobraznost treba da se izjasnite o Vašem zahtevu za rešavanju iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za prodavca, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji.
U periodu od 6 meseci od kupovine uređaja imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
Ukoliko reklamaciju ulažete nakon isteka perioda odgovornosti za nesaobraznost, ističete zahtev u skladu sa garantnom izjavom koju posedujete.
Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini i uređaj, dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Agro apoteka o svom trošku, iz maloprodajnog objekta, šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.
U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Uređaje pristigle sa servisa, a za koje je reklamacija prihvaćena, Agro apoteka vraća potrošaču. Potrošač je dužan da svoju robu preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu Agro apoteke, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005 – dr. zakon).
Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja), potrošač snosi troškove slanja robe na reviziju i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.
Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Agro apoteke potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.
Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.
Agro apoteka će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Odgovornost za robu kupljenu u maloprodajnim objektima Agro apoteke u Vršcu i Beloj Crkvi
Potrošači koji su kupili proizvode u nekom od maloprodajnih objekata koje je poslovalo u okviru privrednog društva Agro apoteka d.o.o. Bela Crkva, mogu reklamacije na kupljene proizvode uložiti u svim maloprodajnim objektima koji posluju u okviru privrednog društva Agro apoteka d.o.o. Bela Crkva bez obzira da li isti posluju pod brendom Agro apoteka.
Postupak reklamacije će se sprovoditi na način predviđen odredbama Zakona o zaštiti potrošača, a privredno društvo Agro apoteka d.o.o. Bela Crkva preuzima obaveze prodavca.

 

Kontakt podaci za reklamacije

 Naziv trgovca:

 Agro apoteka d.o.o. Bela Crkva

 Adresa za povrat robe:

 Đure Cvejića 6, 26300 Vršac

 Prijem reklamacija:

 svi maloprodajni objekti „Agro apoteke“

 Broj telefona za prijem reklamacija:

 013/28-31-021

 email adresa:

 moja.agroapoteka@gmail.com

 email adresa za web reklamacije:

moja.agroapoteka@gmail.com

Korpa